Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här!

Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen. De svenska lagändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som börjar efter årsskiftet. Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. 

Företag som omfattas av lagkravet ska lämna information som rör:

• miljö

• sociala förhållanden

• personal

• respekt för mänskliga rättigheter

• motverkande av korruption  

Det företagen ska rapportera är:

• företagets affärsmodell

• policyer kring ovanstående områden och hur de följs upp

• resultaten av policyerna

• väsentliga risker 

• hur företaget hanterar dessa 

• centrala resultatindikatorer

Vissa noterade bolag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, med avseende på t ex ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. 

För att omfattas av lagkravet ska ett företag uppfylla fler än ett av följande kriterier (för vart och ett av de två senaste åren): 

• Medelantal anställda: 250 

• Balansomslutning: 175 milj kr 

• Nettoomsättning: 350 milj kr 

Diskussionerna om lagstiftningen är för vek eller för sträng har varit intensiva under det senaste året. Många menar på att svenska företag missgynnas med ökad regelbörda på grund av att Sverige går längre än andra EU-länder. Andra menar att den är tandlös på grund av sin följa eller förklara-princip, att det inte finns några egentliga sanktionsmöjligheter samt att det inte krävs någon revision. Inför beslut i riksdagen hade ett antal motioner inkommit som yrkade på att Sverige inte skulle gå längre än EU-direktivet. Dessa motioner fick dock inte gehör och lagförslaget röstades igenom. 

För företag som inte har påbörjat ett hållbarhetsarbete är det hög tid att diskutera vad hållbarhet betyder för deras verksamhet, vilken ambitionsnivå de ska ha och formulera en vision för sitt hållbarhetsarbete. Jag hoppas att företag ser de affärsmässiga fördelarna som en hållbarhetsrapportering och därmed ett strukturerat hållbarhetsarbete kan innebära för företaget. Det kan t ex handla om stärkt varumärke och ökat förtroende när man transparent berättar om hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Inte minst handlar det om att vara attraktiv för kunder och potentiella medarbetare. Om några år kommer hållbarhetsfrågor vara hygienfaktorer och vill man vara konkurrenskraftig gäller det att ta tag i de här frågorna nu, annars är risken stor att man blir omsprungen.   

Har du frågor om lagkravet och vad det innebär för ditt företag, kontakta mig gärna så berättar jag mer om det samt hur du kan gå till väga för att sätta igång ett bra hållbarhetsarbete som gör att ditt företag klarar lagkravet. 

Anna Carendi

Hållbarhetskonsult, Diya Consulting AB

Tfn: 0736-23 83 91

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Tags: hållbarhetsredovisning, GRI, Global Reporting Initiative, Anna Carendi, hållbarhetsrapportering, EU-direktiv, hållbarhet, Diya Consulting, hållbarhetslagen

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391