Dialogplattform för social innovation

Tillsammans med Hållbarhetsteamet har Diya Consulting fått i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag i Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på samhälls-utmaningar som vi står inför. Målsättningen är ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer och syftet är att öka antalet sociala innovationer i länet. Den 30 november arrangerades den första träffen.

På den första träffen deltog ett 15-tal företag från olika branscher samt ett antal representanter från Coompanion och JU. Träffen inleddes med en introduktion till vad social innovation innebär. Social innovation kan vara ett svårbegripligt begrepp. I det här arbetet utgår vi från att definitionen att det handlar om innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten eller metoder som bidrar till att möta samhällets utmaningar.

   

Därefter diskuterades samhällsutmaningar som vi står inför i vår region och som företagen påverkas av. Integration, kompetensbrist, hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energiförsörjning var några av de utmaningar som lyftes upp. De största utmaningarna som företagen identifierade handlade dock om attityder i samhället, bristande värdegrundsarbete och otydligt ledarskap samt brist på öppenhet och samverkan mellan företag och offentliga aktörer.

I det fortsatta dialogarbetet kommer fler företag och offentliga aktörer att bjudas in för att fortsätta diskutera de identifierade samhällsutmaningarna och hitta sociala innovationer för att ta hand om några av dessa utmaningar. Syftet med projektet är att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra till samhällsutmaningar som vi står inför. Nästa träff är i februari och alla företag som är intresserade av att delta är välkomna att kontakta mig eller någon annan i Hållbarhetsteamet. För mer information se Hållbarhetsteamets hemsida

Uppdraget är en del av projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU) som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län och Jönköping University. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. 

           

Tags: hållbarhet, hållbarhetsteamet, social innovation, social dialog, dialogplattform, samhällsutmaningar

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391