Vilka av de Globala Målen vill du bidra till?

Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. 17 utmanande mål, och 169 delmål, som ska nås till år 2030, där vi alla behöver vara med och bidra.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling inkluderas social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till år 2030 att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Vi har under året sett allt fler företag som kommunicerar att de valt ut ett eller flera av målen och kopplat dem till deras hållbarhetsarbete. Många kommuner håller också på att arbeta fram sina egna Agenda 2030-strategier. Jag har varit med och stöttat ett antal företag med att identifiera vilka av målen som de vill vara med och bidra till. Och allt oftare får jag frågan vilka mål jag själv tycker är viktigast.

På den frågan brukar jag svara alla! Alla mål är lika viktiga. De hänger ihop. De är integrerade och odelbara. Men det finns några mål som jag brinner lite extra för och som jag i mitt företag kan och vill vara med och bidra till.

Globala målen

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Det gäller i utvecklingsländer men också i Sverige. För mig som egenföretagare handlar det om att skapa en balans mellan arbete, familj och fritid och att prioritera träning för att kunna prestera. Jag stöttar också sedan många år Läkare Utan Gränser som gör ett fantastiskt arbete runt om i värden. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet

För mig är det viktigt att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Det kan handla om att lyfta frågan om jämlikhet med de företag som jag arbetar med, att stötta organisationer som Integrera Mera i Jönköping och att dagligen arbeta med att vara inkluderande i de projekt och i de aktiviteter där jag verkar.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att vi ska klara av att minska den negativa påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa så är det nödvändigt att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster. Att försöka påverka företag att använda sina resurser effektivare och stötta dem i arbetet att gå över från linjära till cirkulära affärsmodeller är en viktig del i mitt arbete. En annan handlar om att jag själv tar ansvar för min konsumtion. Att till exempel fundera över vad jag verkligen behöver köpa och vad jag istället kan låna eller dela med någon annan.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Det här målet är för mig nära kopplat till rättighetsperspektivet och minskad ojämlikhet, då det bland annat handlar om att säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. En annan del i detta mål, som borde vara ett eget mål, är att minska alla former av korruption och mutor. Det är kanske en av de enskilt viktigaste frågorna att komma tillrätta med för att nå de andra målen. I mina uppdrag lyfter jag ofta frågan om korruption eftersom det är viktigt, även om man bara har verksamhet i Sverige. Även i mitt lilla företag finns en policy för gåvor och representation och jag är också medlem i Transparency International.  

Passa på när du är ledig att lyssna på podden Vems agenda? som ges ut av CSR Sweden. Ett avsnitt för vart och ett av de 17 globala målen. Och kolla in globalamalen.se. Vilket eller vilka mål vill du vara med och bidra till, som privatperson, medarbetare, ledare, ägare, styrelseledamot eller aktiv i en ideell förening?

Under 2018 vill jag tillsammans med dig vara med och ta initiativ som gör att vi tar steg i rätt riktning så att vi närmar oss målen. Till dess, god jul och gott nytt hållbarhetsår 2018!

/Anna Carendi, Diya Consulting AB

P.S. Stort tack till alla uppdragsgivare och partners för gott samarbete under 2017. Det blir inget julkort i år. I stället har jag gett ett bidrag på 5 000 kr till Läkare Utan Gränser. Det motsvarar en dos mässlingsvaccin till 2174 barn. Med förhoppning om ett lika gott samarbete under 2018!

Tags: Anna Carendi, hållbarhet, agenda 2030, globala målen, mänskliga rättigheter, hållbar konsumtion, hälsa, anti-korruption

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391